Sopimusehdot

Planeetta Internet Oy yleiset sopimusehdot

Voit ladata PDF-muotoisen version sopimusehdoista tulostamista varten version sopimusehdoista.

PDF-tiedostojen avaamista varten tarvittavan Adobe Reader ohjelman saat täältä.

1 Sopimusehtojen voimaantulo

Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Näiden Yleisten sopimusehtojen kanssa samanaikaisesti tulevat voimaan Planeetta Internetin palvelu- ja tuotekohtaiset erityiset sopimusehdot. Nämä korvaavat kaikki aikaisemmin voimassa olleet yleiset ja erityiset sopimusehdot.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan 1.7.2010 jälkeen asiakkaiden kanssa solmittaviin sopimuksiin. Vanhojen asiakkaiden jo voimassaoleviin sopimuksiin näitä sopimusehtoja sovelletaan 1.8.2010 lukien.

Näihin sopimusehtoihin on lisätty tietosuojaehtoliite, jota sovelletaan 25.5.2018 alkaen.

2 Yleisten sopimusehtojen soveltaminen

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Planeetta Internet Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Planeetta Internet) asiakkaalle toimittamiin palveluihin. Palvelut voivat sisältää liittymiä ja viestintäpalveluja sekä muita Planeetta Internetin asiakkaille tarjoamia palveluja.

Nämä sopimusehdot liitetään asiakkaan ja Planeetta Internetin väliseen sopimukseen ja niitä sovelletaan, elleivät asiakas ja Planeetta Internet kirjallisesti toisin sovi. Näiden sopimusehtojen ohella sovellettaviksi tulevat Planeetta Internetin Palvelukohtaiset erityiset sopimusehdot.

Asiakirjojen etusijajärjestys on seuraava:

  1. Sopimus tai tilausvahvistus
  2. Sopimuksen tai tilausvahvistuksen liitteenä oleva palvelukuvaus
  3. Palvelukohtaiset Erityiset Sopimusehdot
  4. nämä Yleiset Sopimusehdot liitteineen
  5. Hinnasto

3 Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

3.1 Osapuolet tekevät palvelusta kirjallisen sopimuksen. Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Planeetta Internet on hyväksynyt asiakkaan tilauksen toimittamalla asiakkaalle kirjallisen tilausvahvistuksen ja asiakas on toimittanut Planeetta Internetille mahdollisesti vaadittavan avaus- tai ennakkomaksun.

3.2 Asiakas ja Planeetta Internet voivat tehdä sopimuksen kirjallisesti tai kirjalliseen rinnastettavalla, Planeetta Internetin hyväksymällä tavalla sähköisesti, vastaavasti myös tilaus voidaan ottaa vastaan sähköisesti Planeetta Internetin palvelusivujen kautta tai sähköpostilla ja tilausvahvistus voidaan toimittaa sähköpostitse. Sopimus on voimassa toistaiseksi tai määrätyn sopimusajan.

3.3 Planeetta Internetillä on oikeus ennen sopimuksen hyväksymistä tarkastaa asiakkaan luottotiedot ja vaatia sopimuksen mukaisista maksuista kohtuullista ennakkomaksua tai vakuutta.

Sopimuksen siirtäminen

3.4 Planeetta Internetillä on ilman asiakkaan suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain Planeetta Internetin kanssa samaan konserniin kuuluvalle taholle sekä kolmannelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Planeetta Internet ilmoittaa asiakkaalle siirrosta etukäteen.

3.5 Planeetta Internetillä on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.

3.6 Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilman Planeetta Internetin kirjallista suostumusta.

4 Palvelun toimittaminen

Toimitusajankohta

4.1 Planeetta Internetin on aloitettava palvelun toimittaminen sovittuna toimituspäivänä tai sovitun ajan kuluessa. Jos toimitusaikaa tai –päivää ei ole sovittu, Planeetta Internet toimittaa palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta.

4.2 Palvelu on toimitettu, kun Planeetta Internet ilmoittaa palvelun olevan käytettävissä.

4.3 Mikäli toimitus viivästyy asiakkaasta tai kolmannesta osapuolesta, mukaan lukien lisenssinantaja, televerkkoyhteyksiä toimittava teleyritys tai Planeetta Internetin päämies, johtuvasta seikasta, toimitusaikaa jatketaan, kunnes toimituksen estävä seikka on korjattu tai poistunut.

4.4 Planeetta Internetillä on oikeus periä palveluun kohdistuvat maksut myös siltä ajalta, kun palvelua ei ole voitu toimittaa asiakkaasta johtuvasta syystä.

4.5 Jos palvelu toimitetaan asiakkaasta johtuvasta syystä sovitun toimitusajankohdan jälkeen, Planeetta Internetillä on oikeus valita sopiva toimitusajankohta.

Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus

4.6 Asiakkaan tulee järjestää Planeetta Internetille pääsy tarpeellisiin laitetiloihin sekä muutoinkin myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan palvelun toimittamiseen

4.7 Asiakkaan on annettava Planeetta Internetille riittävät ja oikeat tiedot toimitusta ja palvelun ylläpitoa varten ja ilmoitettava Planeetta Internetille hyvissä ajoin muutoksista antamissaan tiedoissa.

4.8 Asiakas vastaa Planeetta Internetille antamistaan tiedoista, ohjeista ja määräyksistä sekä näiden mukaisesti suoritettujen palveluiden soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa.

Palveluiden käyttöönotto ja toimituksen hyväksyminen

4.9 Jos palvelu sisältää mahdollisuuden tallentaa tietoa, Planeetta Internetin vastuu tietojen tallessa pitämisestä alkaa siitä hetkestä, kun tiedot on onnistuneesti tallennettu osana palvelun
käyttöön siirtymistä ja Planeetta Internet on ilmoittanut asiakkaalle, että tallentaminen on onnistunut.

4.10 Asiakkaan on välittömästi toimituksen jälkeen tarkastettava palvelu ja siihen mahdollisesti liittyvien laitteiden toimivuus ja reklamoitava toimimattomuudesta tai muusta toimituksen tai palvelun puutteesta tai virheestä välittömästi. Jos asiakas ei ole ilmoittanut virheistä neljäntoista (14) päivän kuluessa palvelun toimittamisesta tai on ottanut palvelun sen normaalin tarkoituksen
mukaiseen käyttöön (tuotantokäyttö), katsotaan palvelu hyväksytyksi.

4.11 Reklamaatiosta huolimatta toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei palvelussa ole kohdan 6.1 mukaista virhettä. Asiakas vastaa vaatimiensa tarkastuksen sekä palveluun kuulumattomien testausten kustannuksista.

4.12 Palvelu katsotaan myös hyväksytyksi heti, kun se on osapuolten yhteisessä käyttöönottotestissä todettu toimivaksi. Sellaiset puutteellisuudet tai viat, jotka eivät olennaisesti haittaa
laitteen tai palvelun käyttämistä, eivät ole esteenä toimituksen hyväksymiselle, mutta Planeetta Internet on velvollinen ilman aiheetonta viivytystä korjaamaan ne.

4.13 Planeetta Internet ja asiakas voivat sopia palvelun koekäyttöajasta. Koekäyttöajalla Planeetta Internetillä ei ole mitään velvoitteita eikä vahingonkorvausvastuuta. Asiakas ei ole velvollinen maksamaan palvelumaksua koekäyttöajalta, mutta asiakkaan on muutoin noudatettava sopimusta ja näitä ehtoja.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5.1 Palvelun sisältö ja siihen sovellettavat erityiset ehdot määräytyvät sopimuksen, tilausvahvistuksen ja sen liitteinä olevien palvelukuvauksen mukaisesti ja ko. palvelua koskevien erityisten sopimusehtojen mukaisesti.

5.2 Esittelylehtisissä, Internet-sivuilla tai muussa markkinointimateriaalissa esitetyt tiedot eivät ole palvelun määrityksiä, eivätkä sido Planeetta Internetiä.

5.3 Palvelu, ohjelmistot ja käyttöoikeus ohjelmistoihin toimitetaan ”sellaisinaan” ja ”sellaisina kuin ne ovat saatavilla”. Palvelun käyttö pyritään tarjoamaan jatkuvasti periaatteen 24/7 mukaisesti pois lukien tilapäiset palvelukatkokset, jotka voivat johtua palvelun ylläpito-, päivitys- tai korjaustoimenpiteistä tai muista vastaavista katkoksista.

Palvelun tuottaminen ja muutokset.

5.4 Planeetta Internetillä on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita.

5.5 Johtuen alan kehityksestä palvelu asiakkaan tilaamien palveluiden käytettävyys eri palvelualustoilla, käyttöjärjestelmissä ja matkaviestimissä saattaa muuttua, johtuen mm. käyttöjärjestelmien ja ohjelmien päivityksistä ja muutoksista.

5.6 Planeetta Internetillä on oikeus tehdä palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin, asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista.

5.7 Planeetta Internet pyrkii ilmoittamaan asiakkaaseen vaikuttavista palvelun muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen.

6 Palvelun ylläpitäminen ja palvelun virhe

6.1 Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se poikkeaa sopimuksessa, tilausvahvistuksessa tai palvelukuvauksessa määritellyistä ominaisuuksista, edellyttäen että tämä poikkeama vaikuttaa palvelun käyttämiseen.

6.2 Mahdollista tietoliikenneyhteyden ajoittaista tai jatkuvaa hitautta ei ole pidettävä palvelun virheenä, jos asiakkaan hankkima kapasiteetti on riittämätön asiakkaan käyttöön nähden. Planeetta Internet toteaa nimenomaisesti, etteivät viestintäpalvelut ole luonteeltaan koskaan täysin häiriöttömiä, ellei asiakkaan kanssa ole erikseen kirjallisesti sovittu erityisistä järjestelyistä, jotka voivat johtaa lähes täydelliseen häiriöttömyyteen.

Palvelun ylläpitäminen ja virheiden korjaaminen.

6.3 Planeetta Internet ylläpitää palvelun käyttökunnossa sopimuksen mukaisesti ja korjaa palveluissa olevat virheet kohtuullisessa ajassa normaalin työajan puitteissa.(ei lauantaisin) kello 9.00 – 17.00, ellei sopimuksessa, tilausvahvistuksessa tai palvelukuvauksessa ole muutoin sovittu. Normaalin työajan ulkopuolella kiireellisistä korjaustöistä sovitaan erikseen.

Palvelun tilapäiset keskeytykset.

6.4 Planeetta Internetillä on oikeus tilapäisesti sulkea tai keskeyttää palvelu, jos käyttökatkos on tarpeen palvelun tai sen osan korjausta, päivittämistä tai ylläpitoa varten taikka palvelun käytettävyyden tai toimivuuden varmistamiseksi.

6.5 Tällöin Planeetta Internet toimii siten, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Planeetta Internet tiedottaa asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

Ylläpidon rajoitukset.

6.6 Ylläpito ei kata sellaisen virheen korjausta, joka on aiheutunut Planeetta Internetistä riippumattomasta tai asiakkaan vastuulla olevasta syystä, kuten:

a) palvelun virheellisestä käytöstä taikka huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä palvelun käyttöä tai huoltoa koskevien ohjeiden taikka palvelun ympäristövaatimusten noudattamisessa
tai

b) palvelun piiriin kuulumattomista laitteista, teleyhteyksistä, ohjelmistoista tai määrityksistä taikka muun kuin Planeetta Internetin tekemästä muutoksesta, korjauksesta, liitännästä tai käyttämästä tarvikkeesta.

7 Asiakkaan vikailmoitus ja reklamointivelvollisuus

7.1 Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen havaittuaan. Vikailmoitus tulee tehdä joko sähköpostitse tai Planeetta Internetin asiakassivuston kautta. Planeetta Internet pidättää itsellään oikeuden laskuttaa asiakasta virheellisen häiriöilmoituksen aiheuttamasta tarpeettomasta työstä.

7.2 Mahdollisessa käytön aikaisessa virhetilanteessa asiakkaan on reklamoitava kirjallisesti kahdeksan (8) päivän kuluessa havaittuaan virheen. Mikäli reklamointia ei tehdä tässä ajassa menettää asiakas oikeuden vahingonkorvaukseen tai sopimuksen purkuun. Vahingonkorvausta on vaadittava yhden (1) kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta.

8 Sopimuskausi sopimuksen päättyminen

8.1 Sopimuskaudesta sovitaan sopimuksessa tai tilausvahvistuksessa. Ellei muuta ole sovittu,

a) on sopimus voimassa toistaiseksi voimassaolevana. Sopimus on irtisanottava kirjallisesti yksi (1) kuukausi ennen laskutusjakson päättymistä. Jos asiakas päättää sopimuksen, etukäteen maksettuja maksuja ei palauteta.

b) määräaikainen sopimus jatkuu sovitun määräajan jälkeen kolmen (3) kuukauden sopimusjaksoissa, ellei sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kunkin sopimusjakson
päättymistä.

8.2 Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos

a) palvelu olennaisesti poikkeaa sovitusta, eikä Planeetta Internet kohtuullisen ajan kuluessa asiakkaan ilmoituksesta uusi toimitusta; tai

b) jos palvelun toimitus kohtuuttomasti viivästyy Planeetta Internetin tuottamuksesta johtuvasta syystä. Irtisanomisoikeus koskee ainoastaan palvelun virheellistä tai viivästynyttä osaa. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

8.3 Planeetta Internetillä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi joko kokonaan tai osittain,

a) jos asiakas rikkoo sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomusta kohtuullisessa ajassa Planeetta Internetin ilmoituksesta;

b) asiakas ei ole maksanut erääntynyttä maksua 14 päivässä siitä, kun asiakasta on huomautettu tästä kirjallisesti;

c) asiakas on konkurssissa, selvitystilassa tai on muutoin maksukyvytön

d) lisenssinantaja tai Planeetta Internetin päämies ei toimita palvelua tai lisenssiä taikka lopettaa palvelun tai lisenssin toimittamisen Planeetta Internetille tai asiakkaalle; tai

e) palvelun käyttö on ollut kokonaan keskeytettynä yli kahden (2) kuukauden ajan kohdassa 14.2 mainitusta syystä

8.4 Planeetta Internetin tekemä irtisanominen ei lakkauta asiakkaan velvollisuutta maksaa maksut sopimuskauden loppuun asti, paitsi jos irtisanominen johtuu ylivoimaisesta esteestä tai yllä kohdasta 8.3 d).

9 Maksut ja laskutus

9.1 Asiakas maksaa Planeetta Internetille palvelusta ja sen käytöstä sopimuksessa sovitut tai tilausvahvistuksessa määritellyt maksut tai kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset maksut. Asiakas on velvollinen maksamaan arvonlisäveron ja muut mahdolliset julkisoikeudelliset maksut.

9.2 Laskutus tapahtuu laskutuskausittain etukäteen. Ellei muuta ole sovittu, on laskutuskausi kolme (3) kuukautta. Maksuehto on 14 päivää netto. Viivästyskorko on EKP:n viitekorko + 7 % p.a.

9.3 Sopimuksen voimassa ollessa osapuolet voivat sopia palvelun kapasiteetin nostamisesta ja tähän perustuvista uusista hinnoista.

9.4 Mikäli asiakas haluaa laskea tilaamaansa kapasiteettia tai palvelutasoa;

a) on hän kuitenkin määräaikaisissa sopimuksissa velvollinen maksamaan voimassaolevan sopimuksen tai tilauksen mukaista hintaa määräaikaisen sopimuksen loppuun asti, tai

b) toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa velvollinen maksamaan alkuperäisen sopimuksen tai tilauksen hintaa kuluvan laskutuskauden loppuun asti, kuitenkin vähintään kolmen (3) kuukauden ajan.

9.5 Mikäli Planeetta Internetin toimittamaan palveluun sisältyy kolmannen osapuolen Planeetta Internetin alihankkijana tai yhteistyökumppanina tuottamia palveluja, kuten lisensoituja palveluja, ja kyseinen kolmas osapuoli muuttaa hinnoitteluaan, on Planeetta Internetillä oikeus muuttaa hintaa vastaavasti.

9.6 Jos palveluun liittyvissä veroissa tai muissa viranomaisen määräämissä julkisissa maksuissa tapahtuu muutoksia, Planeetta Internetillä on oikeus muuttaa hintoja vastaavasti.

9.7 Planeetta Internetillä on oikeus muuttaa laskutusjaksoittain veloitettavan palvelun hintaa ilmoittamalla muutoksesta kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

9.8 Jos Planeetta Internet on asiakkaan vaatimuksesta tehnyt ylitöitä tai tehnyt erityisjärjestelyä vaatineita töitä, Planeetta Internetillä on oikeus laskuttaa näistä aiheutuneet lisäkustannukset.
Sopimukseen kuulumattomat palvelut ja työt veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti, ellei muuta ole sovittu.

9.9 Jos asiakas tekee laskusta Planeetta Internetille kirjallisen muistutuksen ja maksaa laskun riidattoman osan, Planeetta Internet ei sulje palvelua riidanalaisen osuuden maksamattomuuden vuoksi muistutuksen tutkimisen aikana.

10 Varmuuskopiointi

10.1 Asiakas vastaa palveluun tai palvelun avulla tallentamiensa tietojensa, tiedostojensa ja dokumenttiensa varmuuskopioinnista ja niiden toimivuuden tarkastamisesta, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Planeetta Internet ei vastaa tietojen, tiedostojen tai dokumenttien tuhoutumisen, katoamisen tai muuttumisen aiheuttamista vahingoista eikä niiden uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

10.2 Asiakkaan kanssa voidaan sopia sopimuksessa, tilausvahvistuksessa tai palvelukuvauksessa tai muutoin kirjallisesti asiakkaan käytössä olevien palvelimien, -järjestelmien, ohjelmistojen ja tallennettujen tietojen varmuuskopioinnista tietyin määräajoin sekä varmuuskopioiden säilyttämisestä ja palauttamisesta.

10.3 Ellei varmuuskopioinnista ole erikseen sovittu, ei Planeetta Internet voi taata mahdollisessa virhetilanteessa järjestelmän ja tiedostojen palauttamisesta virhetilannetta edeltävään tasoon.

11 Tietosuoja ja tietojen antaminen asiakkaan palveluista ja lokitiedostoista
viranomaisille

11.1 Asiakas vastaa itse ja sitoutuu huolehtimaan riittävästä omien tietokoneidensa ja muun tietojärjestelmänsä, tietoverkkojensa, laitteiden, ohjelmistojen käyttämisen edellytysten suojauksesta.
Tämä sisältää muun muassa velvollisuuden käyttää ja ylläpitää riittävän tehokkaita viruksen torjuntaohjelmia ja muita suojauskeinoja.

11.2 Palvelu voi mahdollistaa sen, että asiakas voi kerätä ja tallentaa henkilötietoja sekä seurata sähköistä viestiliikennettä palvelussaan. Asiakas sitoutuu käsittelemään näitä tietoja vain siinä laajuudessa ja sellaiseen käyttötarkoitukseen, joka lain nojalla on sallittua. Asiakkaan on noudatettava soveltuvia lakeja ja on niiden noudattamisesta vastuussa.

11.3 Planeetta Internetillä on oikeus poliisiviranomaisen tai lain mukaan muuten toimivaltaisen viranomaisen tekemän pyynnön perusteella luovuttaa asiakkaan liittymää tai päätelaitteita koskevia tunnistamis- ja liikennetietoja rikostutkinnallisiin tarkoituksiin siten kuin siitä on säädetty sähköisen viestinnän tietosuojalaissa sekä esitutkintaa, pakkokeinoja ja poliisin tai muun viranomaisen toimivaltuuksia koskevassa lainsäädännössä.

12 Palvelun kautta toimitettu aineisto

12.1 Asiakas vastaa palvelun kautta toisille käyttäjille taikka Planeetta Internetin tai kolmansien osapuolten palvelimille toimitetusta aineistosta. Erityisesti asiakas vastaa siitä, että asiakkaan Planeetta Internetin palvelimella toimittama tai niillä säilyttämä tai asiakkaan palvelun kautta toimitettu:

a) aineisto ei aiheuta häiriötä televerkolle,

b) eikä loukkaa kolmansien tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä tai muita immateriaalioikeuksia,

c) palvelua ei käytetä laittomasti tekijänoikeuksilla tai muutoin suojattujen kuva- tai äänitallenteiden, peli- tai tietokoneohjelmistojen välittämiseen ja/tai ns. piraattituotteiden myyntiin (ml. ns. torrent-verkot ja peer-to-peer verkot),

d) ei käytetä massapostituksiin (Spam) tai viestinverkkoja kohtaan suunnattuihin ei-toivottuihin hyökkäyksiin, tai

e) ole lainvastaista tai vastoin viranomaisten määräyksiä taikka hyvää tapaa.

12.2 Jos Planeetta Internet, viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, että asiakkaan palvelun kautta on toimitettu tällaista aineistoa toisille käyttäjille taikka Planeetta Internetin tai kolmannen palvelimille, Planeetta Internetillä on oikeus poistaa tällainen aineisto tai estää sen käyttö.

12.3 Koska Planeetta Internet ei valvo palvelua hyväksikäyttäen kolmansille toimitettua tai kolmansilta saatua aineistoa, Planeetta Internet ei vastaa näiden aineistojen ja tietojen saatavuudesta taikka lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä.

12.4 Planeetta Internet ei myöskään vastaa palvelua hyväksikäyttäen välitetyn aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista eikä sisältöön ja aineistoon liittyvistä vaatimuksista ja riidoista ja niistä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.

13 Asiakkaan velvollisuudet

13.1 Sen lisäksi mitä muualla näissä ehdoissa ja erityisissä ehdoissa on määritelty tulee asiakkaan:

13.2 Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Planeetta Internetlle laskutusosoitteensa muutoksesta. Myös nimen muutoksesta on ilmoitettava heti. Ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti.

13.3 Asiakas huolehtii siitä, että kopioi tai tulostaa järjestelmästä siihen tallentamansa tiedon tarvitsemassaan laajuudessa ennen sopimuskauden päättymistä. Sopimuskauden päätyttyä Planeetta Internet voi poistaa järjestelmästä asiakkaan siihen tallentaman tiedon eikä Planeetta Internetillä ole sen jälkeen velvollisuutta palauttaa asiakkaan järjestelmään tallentamia tietoja.

13.4 Sopimuksen päättyessä asiakkaan käytössä olleet palveluun sisältyneet laitteet normaali kuluminen huomioon ottaen ja muu omaisuus sekä aineisto, on palautettava Planeetta Internetille sellaisessa kunnossa kuin ne asiakkaalle luovutettaessa olivat.

13.5 Asiakkaan on palautettava tai tuhottava kaikki käyttöoikeuksin luovutetut ohjelmistot ja ohjelmistokopiot sekä poistettava tai muutoin tehtävä käyttökelvottomaksi asiakkaan laitteisiin asennetut ohjelmat ja käyttöliittymät. Palvelun käyttöönottoon liittyviä maksuja (kuten asennus-, avaus- tai liittymismaksut) ei palauteta.

14 Palvelun sulkeminen

Asiakkaan oikeus pyytää palvelun sulkemista.

14.1 Planeetta Internet sulkee palvelun asiakkaan pyynnöstä määräajaksi tai toistaiseksi. Palvelun sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta peritään hinnaston mukainen maksu.

Planeetta Internetin oikeus sulkea palvelu.

14.2 Planeetta Internetillä on oikeus sulkea tai keskeyttää asiakkaan palvelut joko osittain tai kokonaan, jos

a) asiakas ei maksukehotuksesta huolimatta ole suorittanut Planeetta Internetin erääntynyttä saatavaa 14 päivän kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä,

b) asiakas ei toimita sopimuksen mukaista ennakkomaksua tai vakuutta viikon kuluessa Planeetta Internetin vaatimuksesta,

c) asiakas on haettu selvitystilaan tai konkurssiin, asiakas on hakenut julkista haastetta velkojilleen tai hänet on muuten todettu maksukyvyttömäksi taikka asiakas on kaupparekisterimerkinnän tai muun sellaisen rekisterimerkinnän mukaan lakannut olemasta,

d) asiakas on aiheuttanut häiriötä televerkolle, -liikenteelle tai muille käyttäjille tai muistutuksesta huolimatta käyttää epäkuntoisia laitteita tai ohjelmistoja,

e) asiakas on toimittanut tai asiakkaan palvelun kautta on toimitettu toisille palvelun käyttäjille taikka Planeetta Internetin tai kolmannen palvelimille kohdassa 12.1. tarkoitettua ei-toivottua aineistoa,

f) asiakas ei muistutuksesta huolimatta täytä sopimusvelvoitteitaan tai rikkoo olennaisesti sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, tai

g) tuomioistuin, teletoimintaa valvova viranomainen tai muu viranomainen vaatii palvelun sulkemista tai sen keskeyttämistä

14.3 Palvelun käytön keskeyttäminen ei lakkauta käytön määrästä riippumattomien maksujen maksuvelvollisuutta.

14.4 Planeetta Internet voi periä käytön uudelleen avaamisesta kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisen maksun, mikäli keskeyttäminen johtuu asiakkaasta.

15 Käyttäjätunnukset ja salasanat

15.1 Planeetta Internet toimittaa asiakkaalle tilausvahvistuksen yhteydessä käyttäjätunnukset ja salasanat, numerot ja muut tunnukset palvelun käyttöä varten. Asiakkaalla on sopimuksessa tai palvelukuvauksessa määritellyt oikeudet muuttaa palvelun sisältöä tai asetuksia käyttäjätunnuksia hyväksikäyttäen.

15.2 Planeetta Internet varaa oikeuden muuttaa käyttäjätunnuksia tai salasanoja, mikäli viranomaisten määräykset, palvelulliset tai tekniset syyt sitä edellyttävät. Planeetta Internet ilmoittaa käyttäjätunnuksien muutoksista asiakkaalle kohtuullisessa ajassa ennen muutosta

15.3 Asiakas voi pyytää Planeetta Internetiä vaihtamaan salasanaa tai käyttäjätunnusta. Tästä veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen toimenpidemaksu.

15.4 Asiakas saa luoda omia tunnuksia ja salasanoja, jos niin on palvelukuvauksessa sallittu. Asiakas ei saa käyttää tunnuksia sopimuksen päätyttyä.

15.5 Asiakkaan on säilytettävä tunnuksia huolellisesti ja siten, että ne eivät joudu ulkopuolisten käyttöön. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Planeetta Internetille tunnusten paljastumisesta tai oletetusta paljastumisesta ulkopuolisille tai, jos palvelua on muutoin käytetty luvattomasti.

15.6 Käyttäjätunnus on henkilökohtainen ja asiakas vastaa kaikesta sillä tai sen avulla tehdyistä muutoksista asiakkaan palveluihin sekä väärinkäytösten aiheuttamista tutkinta- ja/tai korjauskuluista.

16 Verkkotunnuksiin liittyvät oikeudet

16.1 Asiakkaan tulee perehtyä verkkotunnusrekisterien erillisiin sopimusehtoihin ja hyväksyä ne. Sopimusehdot ovat saatavilla kyseisten verkkotunnusrekisterien Internet-sivustoilla.

16.2 Planeetta Internet rekisteröi asiakkaan verkkotunnuksen kolmansien osapuolien ylläpitämien rekisteröintipalvelujen kautta toimien rekisteröinnissä asiakkaan maksun välittäjänä ja valtuutettuna.

16.3 Verkkotunnus rekisteröidään pelkästään asiakkaan antamien tietojen perusteella, joten asiakkaan tulee varmistua tietojen oikeellisuudesta. Asiakas vastaa siitä, että hänellä on käyttöoikeus rekisteröitävään verkkotunnukseen.

16.4 Mikäli rekisteröintiä haetaan verkkotunnuslain tai muiden säädösten vastaisesti, voi Viestintävirasto tai muu rekisteröintiviranomainen hylätä tai perua rekisteröinnin verkkotunnuslain tai muun säännöksen vastaisena, esim. seuraavin perustein:

a) tunnus on siirretty toiselle ilman tunnuksen haltijan tai suojatun nimen tai merkin haltijan suostumusta, ja tämä pyytää tunnuksen peruuttamista;

b) on painavia perusteita epäillä, että tunnus on suojattu nimi tai merkki, ja nimen tai merkin haltija pyytää tunnuksen peruuttamista;

c) on painavia perusteita epäillä, että tunnus on suojatun nimen tai merkin johdannaisnimi tai -merkki ja se on hankittu ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa, ja nimen tai merkin haltija pyytää tunnuksen peruuttamista.

16.5 Mikäli asiakas ei kahden viikon kuluessa pysty esittämään hyväksyttävää oikeutta rekisteröinnilleen, on mahdollista, että rekisteröinti jää toteutumatta tai se perutaan jälkikäteen. Näissä tapauksissa Planeetta Internet ei hyvitä asiakkaalle tämän suorittamia rekisteröinti- tai palvelumaksuja.

16.6 Mikäli Planeetta Internet ylläpitää asiakkaan verkkotunnuksia tai on rekisteröinyt asiakkaan verkkotunnuksen, on Planeetta Internetillä myös oikeus uusia verkkotunnus asiakkaan lukuun ja periä siitä aiheutuvat kustannukset asiakkaalta.

17 IP-osoitteet

17.1 Planeetta Internetin IP-palveluissa käytettävät IP-osoitteet ovat pääsääntöisesti Planeetta Internetin omaisuutta ja palaavat Planeetta Internetin hallintaan, kun palvelusopimus päättyy.

17.2 Planeetta Internetillä on oikeus teknisistä syistä johtuen muuttaa asiakkaan käytössä olevia IP-osoitteita. Näistä muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle yhtä (1) kuukautta ennen muutosta.

17.3 Joissakin Planeetta Internetin palveluissa jaetaan dynaamisia IP-osoitteita, jotka vaihtuvat yhteyskertojen välillä tai yhteyden aikana. Nämä osoitteet ovat Planeetta Internetin tarjoama yhteyden käyttämiseen tarvittava palvelu. Asiakkaalla ei ole mitään muita kuin käyttöaikaisia oikeuksia kyseisiin IPosoitteisiin.

17.4 Asiakasta kielletään aktiivisesti rekisteröimästä dynaamisesti jaettuja IP-osoitteita mihinkään palveluun, josta voi aiheutua toiselle osoitetta käyttävälle asiakkaalle ei-toivottuja tietoliikenneyhteyksiä.

17.5 Mikäli asiakas kiellosta huolimatta tekee kyseisen rekisteröinnin, katsotaan hänen häirinneen tahallisesti tietoliikennettä ja hän on korvausvelvollinen aiheuttamastaan haitasta Planeetta Internetille ja kolmansille osapuolille.

17.6 Joihinkin palveluihin asiakas voi kytkeytyä olemassa olevilla omilla IP-osoitteillaan tai hankkia omat osoitteet palveluaikana. Mikäli asiakkaan hankkima palvelu mahdollistaa näiden osoitteiden käytön, on tästä erikseen sovittu kyseisen palvelun palvelukohtaisissa ehdoissa.

18 Immateriaalioikeudet

18.1 Kaikki palveluihin, ohjelmistoihin, aineistoihin sekä palvelun suorittamiseen liittyvään työhön ja sen perusteella syntyneisiin aineistoihin liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat Planeetta Internetille, Planeetta Internetin alihankkijoille tai Planeetta Internetille palvelun tai ohjelmiston lisensoineelle kolmannelle osapuolelle, eikä niitä miltään osin siirretä asiakkaalle.

18.2 Asiakkaalla ole ilman Planeetta Internetin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta oikeutta kopioida, kääntää tai muuttaa aineistoa, asiakirjoja tai ohjelmistoja taikka luovuttaa niitä kolmannen käyttöön, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Asiakas ei saa poistaa, muokata tai peittää palvelussa olevia tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita immateriaalioikeusmerkintöjä.

18.3 Siltä osin kuin Planeetta Internet tuottaa palvelun itse Planeetta Internet vastaa siitä, että palvelu ei yksistään loukkaa sopimuksen solmimishetkellä palvelun Suomessa voimassaolevia immateriaalioikeuksia. Kolmannen osapuolen, ml. lisensioijien, valmistamissa tai tuottamissa palveluissa ja ohjelmistoissa noudatetaan ko. kolmannen osapuolen käyttöoikeus-, lisenssitai palveluehtoja ja näissä määriteltyjä immateriaalioikeuksia.

18.4 Mikäli asiakasta vastaan nostetaan kanne tai esitetään vaatimuksia sillä perusteella, että Planeetta Internetin itse tuottaman palvelun käyttäminen loukkaa suojattua tekijänoikeutta, huolehtii Planeetta Internet parhaaksi katsomallaan tavalla asiakkaan puolustuksesta ja korvaa asiakkaan maksettavaksi tuomitut korvaukset.

18.5 Planeetta Internetin vastuu edellyttää, että asiakas ilmoittaa vaatimuksista kirjallisesti välittömästi niistä tiedon saatuaan ja samalla antaa valtuutuksen Planeetta Internetille asiakkaan eduista huolehtimiseksi sekä antaa Planeetta Internetille tarpeellisen tiedon ja avun.

18.6 Jos Planeetta Internet katson edellä mainittu immateriaaliloukkauksen olevan todennäköinen, Planeetta Internet harkintansa mukaan hankkii omalla kustannuksellaan oikeuden palvelun tai sen osan käytön jatkamiseen, korvaa palvelun vastaavalla tuotteella tai muuttaa palvelua siten, ettei loukkausta enää tapahdu. Planeetta Internet voi myös tällöin irtisanoa palveluntuottamisen välittömästi.

18.7 Planeetta Internet ei vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista siltä osin kuin ne koskevat muuta kuin Planeetta Internetin tuottamaa palvelua tai ohjelmistoa. Planeetta Internet ei myöskään vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat asiakkaan palveluun tekemästä muutoksesta, sopimuksen vastaisesta käyttötarkoituksesta tai siitä, että palvelua käytetään yhdessä toisen toimittajan toimittaman tai asiakkaan tuottaman palvelun kanssa tai vastoin Planeetta Internetin antamia ohjeita.

18.8 Planeetta Internetin vastuu immateriaalioikeuksien loukkauksen osalta rajoittuu tämän kohdan 18 mukaisiin toimenpiteisiin. Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan Planeetta Internetin käyttöön luovuttaman ohjelmiston tai aineiston käyttö ei loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Asiakkaan tulee hankkia tarvittavat oikeudet ja korvata Planeetta Internetille kaikki immateriaaliloukkauksesta aiheutuneet vahingot.

19 Käyttöoikeus ohjelmistoihin ja dokumentteihin

19.1 Planeetta Internet myöntää asiakkaalle käyttöoikeuden Planeetta Internetin sopimuksen perusteella toimittamien ohjelmistojen konekielisiin versioihin ja asiakirjoihin sekä palvelun testaamiseksi toimitettuun aineistoon ja tietoihin.

19.2 Käyttöoikeuden perusteella asiakas saa käyttää ohjelmistoja ja asiakirjoja sekä testausaineistoa ja -tietoja ainoastaan Planeetta Internetin ohjeiden mukaan ja vain välittömästi palvelun käyttöön tai sen testaukseen liittyen.

19.3 Käyttöoikeuden päättyessä asiakkaan on omalla kustannuksellaan joko palautettava tai Planeetta Internetin pyynnöstä tuhottava hallussaan olevat alkuperäis- ja jäljennöskopiot, tietovälineet ja dokumentaatio

20 Vastuunrajaus ja vahingonkorvaus

20.1 Palvelun virheestä johtuva Planeetta Internetin vastuu rajoittuu sen vastuulla olevan virheellisen palvelun korjaamiseen tai vaihtoehtoisesti virheellisesti suoritetun palvelun uudelleen suorittamiseen.

20.2 Missään tilanteessa Planeetta Internet ei ole velvollinen korvaamaan välillisiä tai epäsuoria vahinkoja, kuten tuoton tai hyödyn menetystä, liikevaihdon tai tuotannon vähenemistä, tiedon katoamista tai viivästymistä, tai muuta välillistä vahinkoa.

20.3 Virhe- ja viivästystilanteissa Planeetta Internet on velvollinen korvaamaan asiakkaalle vain sen tahallisesti tai tuottamuksella aiheutetut, asiakkaan osoittamat välittömät vahingot.

a) Mikäli kyseessä on laskutusjaksoissa laskutettava palvelu, Planeetta Internet vahingonkorvausvelvollisuuden enimmäismäärä on kyseisen palvelun osalta sen laskennallinen kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna (2) kahdella.

b) Kertaluontoisten toimitusten osalta Planeetta Internetin vahingonkorvausvelvollisuuden enimmäis-määrä on viisitoista (15) prosenttia niiden palvelujen hinnasta, jonka toimituksesta on kysymys tai jos korvaus ei ole kohdistettavissa tiettyyn palveluun, korvausvelvollisuus on enintään viisitoista (15) prosenttia sopimuksen kokonaishinnasta

20.4 Vahingonkorvausta on vaadittava Planeetta Internetiltä kuukauden kuluessa siitä, kun korvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita tai kuukauden kuluessa toimituksen tapahtumisesta.

21 Kuluttaja-asiakkaiden lainsäädäntöön perustuvat oikeudet

Nämä sopimusehdot eivät rajoita kuluttaja-asiakkaan kuluttajalainsäädännön tai muun pakottavan lainsäädännön mukaisia oikeuksia. Mikäli nämä sopimusehdot tai palveluiden erityiset ehdot ja kuluttaja-asiakkaan lainsäädännön mukaiset oikeudet ovat ristiriidassa keskenään, sopimusehtoja tulkitaan kuluttajan edun ja kuluttajalainsäädännön mukaisesti.

22 Sopimuksen päättyminen

Sopimuksen irtisanominen

22.1 Sopimuksen irtisanomisesta voidaan sopia sopimuksessa ta tilausvahvistuksessa Mikäli näissä ei ole määräyksiä tai ehtoja sopimuksen irtisanomiseen sovelletaan irtisanomiseen mitä näiden ehtojen kohdassa 8 on määrätty.

Sopimuksen purkaminen

22.2 Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, jos palvelu poikkeaa olennaisesti sovitusta, eikä Planeetta Internet korjaa puutetta tai uusi toimitusta kohtuullisessa ajassa asiakkaan kirjallisesta huomautuksesta, taikka jos palvelun toimitus viivästyy kohtuuttomasti Planeetta Internetin tuottamuksesta johtuvasta syystä. Asiakkaan purkuoikeus koskee ainoastaan palvelun virheellistä tai viivästynyttä osaa.

22.3 Planeetta Internet voi purkaa palvelusopimuksen kokonaan tai osittain, jos

a) palvelu on ollut suljettuna asiakkaan pyynnöstä yli kaksi (2) kuukautta,

b) palvelu on ollut suljettuna kohdassa 14.2 mainitusta syystä kaksi (2) kuukautta tai

c) asiakas on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan, eikä korjaa rikkomustaan neljässätoista (14) vuorokaudessa Planeetta Internetin kirjallisesta vaatimuksesta.

Purku- ja irtisanomisilmoitukset

22.4 Purku- ja irtisanomisilmoitukset on tehtävä kirjallisesti

23 Salassapitovelvollisuus

23.1 Osapuoli sitoutuu pitämään luottamuksellisena toiselta osapuolelta saamansa luottamukselliset aineistot ja tiedot. Planeetta Internet pidättää kaikki oikeudet luovutettuihin aineistoihin ja tietoihin, eikä asiakkaalla ole oikeutta ilman erillistä kirjallista sopimusta niiden hyödyntämiseen muutoin kuin välittömästi sopimuksen mukaisen toiminnan yhteydessä.

23.2 Sopimuksen päättyessä osapuolen on palautettava toiselta osapuolelta saamansa tiedot ja aineisto sekä hävitettävä hallussaan oleva aineisto ja kopiot. Kumpikin osapuoli vastaa osaltaan siitä, että sen palveluksessa olevat työntekijät sekä osapuolen mahdollisesti käyttämät alihankkijat sitoutuvat edellä mainittuihin salassapitosäännöksiin. Tämä salassapitoehto on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

24 Ilmoitukset

24.1 Asiakkaan tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset kirjallisesti Planeetta Internetin sopimuksessa mainittuun tai myöhemmin ilmoitettuun osoitteeseen, telefaksinumeroon tai sähköpostiosoitteeseen.

24.2 Planeetta Internetin tulee lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen taikka asiakkaan Planeetta Internetille ilmoittamaan telefaksinumeroon tai sähköpostiosoitteeseen.

25 Force majeure ja vapauttamisperusteet

25.1 Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu vapauttamisperusteista. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopimuspuolen ei ole syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopimuspuolista riippumaton, tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, valuuttarajoitukset, lainsäännökset ja viranomaismääräykset, vientilisenssin epääminen, pakko-otto tai takavarikko, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, vakava epidemia, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai energiajakelun keskeytys, käyttövoiman rajoitukset, työselkkaus, tulipalo,tai

kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien teleyhteyksien tai laitteiden viallisuus tai viivästyminen, kolmannen osapuolen aiheuttama kaapelivaurio taikka muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy sekä edellä tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksissa olevat virheet taikka viivästykset.

25.2 Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellisessä kappaleessa mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioonottaen on pidettävä kohtuullisena.

26 Sopimusehtojen muuttaminen ja toimittaminen

26.1 Planeetta Internet voi muuttaa näitä Yleisiä Sopimusehtoja ja/tai Palveluita koskevia Erityisiä Sopimusehtoja. Asiakkaalle tiedotetaan uusista sopimusehdoista vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa asiakastiedottein tai muutoin kirjallisesti ja Planeetta Internetin asiakassivustolla.

26.2 Tiedottaminen tapahtuu kirjallisesti siihen osoitteeseen, jonka asiakas on ilmoittanut laskutustaan varten edellisen laskutusjakson alussa tai muutoin sovitulla tavalla. Tässä kohdassa mainitut ehdot voivat muuttua myös lain, asetuksen tai viranomaispäätöksen johdosta.

26.3 Asiakkaalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättyväksi muutoksen voimaantullessa, jos Planeetta Internet ilmoittaa muuttavansa sopimusehtoja, kuitenkin aikaisintaan seuraavan laskutuskauden päättyessä.

26.4 Nämä Sopimusehdot ja erityiset sopimusehdot ovat saatavilla Planeetta Internetin asiakkaiden käyttöön tarkoitetuilta palvelusivuilta, joihin asiakas pääsee omilla käyttäjätunnuksillaan. Planeetta Internet toimittaa asiakkaan pyynnöstä toimitusehdot maksutta asiakkaalle postitse tai sähköpostitse.

27 Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

27.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

27.2 Sopimuksen soveltamista ja tulkintaa koskevat erimielisyydet tulee ensisijaisesti ratkaista osapuolten välisin neuvotteluin. Sopimuksista aiheutuvat riidat, joista ei päästä yksimielisyyteen neuvottelemalla, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

27.3 Kuluttaja-asiakas voi kuitenkin nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Kuluttaja-asiakkaalla on lisäksi oikeus saattaa asia kuluttajavalituslautakunnan ratkaistavaksi.

Planeetta Internet Oy – Liite yleisiin sopimusehtoihin: tietosuojaehdot 05/2018

Tämä sopimusliite on olennainen ja erottamaton osa Planeetta Internet Oy:n (jäljempänä “Planeetta Internet”) yleisiä sopimusehtoja. Tätä liitettä ja näitä tietosuojaehtoja sovelletaan siinä tilanteessa ja siltä osin, kun Planeetta Internet toimii suhteessa asiakkaaseensa EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä ja asiakas on rekisterinpitäjänä ulkoistanut henkilötietojensa käsittelyä joltain osin Planeetta Internetille. Mikäli Planeetta Internetin yleisten ehtojen ja näiden ehtojen välillä on ristiriitaa, saa yleiset ehdot etusijan.

Määritelmät

Tässä liitteessä käytetyt käsitteet saavat sen merkityssisällön, joka niille on annettu Euroopan Unionin asetuksessa 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilö tietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (jäljempänä “tietosuoja-asetus”). Tällaisia käsitteitä ovat erityisesti termit rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelijä, henkilötieto, rekisteröity, käsittely ja henkilötietojen tietoturvaloukkaus.

Tarkoitus

Planeetta Internet on hosting-palveluiden tarjoamista harjoittava yritys. Asiakas on yritys, elinkeinonharjoittaja tai muu organisaatio, joka tarvitsee ja hankkii verkkosivustolleen hosting-palveluja Planeetta Internetiltä. Tällä liitteellä osapuolet sopivat siitä, että Planeetta Internet henkilötietojen käsittelijänä käsittelee sopimuksen voimassaoloaikana henkilötietoja asiakkaan, rekisterinpitäjän, lukuun.

Henkilötietojen käsittelijä käsittelee henkilötietoja ainoastaan hosting-palveluiden sekä mahdollisesti muiden sopimuksessa kuvattujen velvoitteiden täyttämiseksi sekä palveluiden tarjoamiseksi ja toimittamiseksi asiakkaalle tämän antamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen tai kenenkään muun hyväksi. Henkilötietojen käsittelijällä on oikeus siirtää henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin maihin, edellyttäen että siirto tapahtuu tietosuoja-asetuksessa määriteltyä riittäviä suojamekanismeja käyttäen. Henkilötietojen käsittelijän on välittömästi ilmoitettava rekisterinpitäjälle, jos tämä katsoo, että rekisterinpitäjän antamat käsittelyä koskevat kirjalliset ohjeistukset rikkovat tietosuoja-asetusta tai muita unionin tai jäsenvaltion tietosuojasäännöksiä. Tämän liitteen ehtojen lisäksi kumpikin osapuoli sitoutuu noudattamaan sovellettavia kansallisia tietosuojalakeja ja tietosuoja-asetuksen säännöksiä toimintaansa soveltuvin osin.

Käsittelyä koskevat tarkemmat tiedot, kuten käsittelyn luonne, henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät, on kuvattu jäljempänä.

Alihankinnat

Henkilötietojen käsittelijällä on oikeus käyttää käsittelyssä toisen henkilötietojen käsittelijän palveluja edellyttäen, että henkilötietojen käsittelijä ilmoittaa tästä kirjallisesti vähintään 7 päivää etukäteen rekisterinpitäjälle. Kirjallisten ilmoitusten toimittamisvelvollisuus koskee suunniteltua käsittelijän lisäämistä, poistamista tai vaihtamista. Ilmoituksen saatuaan rekisterinpitäjä voi vastustaa suunniteltuja muutoksia.

Käyttäessään toisen henkilötietojen käsittelijän palveluja, henkilötietojen käsittelijän tulee sopia palveluntarjoajan kanssa, että käsittely tapahtuu noudattaen samoja tietosuojavelvoitteita, kuin mitä tässä liitteessä on kuvattuna. Henkilötietojen käsittelijä vastaa siitä, että sen käyttämän toisen henkilötietojen käsittelijän palvelut toteutetaan tämän liitteen vaatimusten mukaisina.

Salassapito

Kaikkia henkilötietoja joita henkilötietojen käsittelijä käsittelee rekisterinpitäjän lukuun pidetään rekisterinpitäjän luottamuksellisina tietoina ja henkilötietojen käsittelijä sitoutuu pitämään tiedot salassa ja olemaan luovuttamatta tai paljastamatta niitä kenellekään kolmannelle osapuolelle tai käyttämättä tietoja muuhun kuin sovittuun tarkoitukseen. Henkilötietojen käsittelijä sitoutuu myös olemaan luovuttamatta ja paljastamatta henkilötietoja omassa organisaatiossaan muille kuin sellaisille työntekijöilleen tai muille henkilöille (ml. mahdolliset alihankkijat), joiden on tarpeen tuntea kyseinen tieto sovittua tarkoitusta varten ja jotka ovat palvelu- tai muiden sopimustensa perusteella taikka lakisääteisesti velvollisia pitämään tiedon luottamuksellisena. Salassapitovelvoitteet pysyvät voimassa sopimuksen päättymisestä huolimatta.

Tietoturva

Henkilötietojen käsittelijän tulee huolehtia, että se toteuttaa kaikki asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla pyritään estämään henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin.

Toimenpiteet tulee suunnitella huomioiden uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit, kuten

a) henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus;

b) kyky taata käsittelyjärjestelmien ja palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus;

c) kyky palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen tai teknisen vian sattuessa;

d) menettely, jolla testataan, tutkitaan ja arvioidaan säännöllisesti teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tehokkuutta tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi.

Henkilötietojen tietoturvaloukkaukset

Henkilötietojen käsittelijän on ilmoitettava tietoonsa tulleesta käsittelyssä tapahtuneesta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä, jotta rekisterinpitäjä voi täyttää tietosuoja-asetuksessa määritellyt ilmoitusvelvoitteet asetetussa määräajassa. Tietoturvaloukkauksesta tulee antaa riittävät tiedot ja henkilötietojen käsittelijän tulee muutoinkin avustaa rekisterinpitäjää, jotta rekisterinpitäjä voi täyttää tälle tietosuoja-asetuksessa asetetut velvoitteet. Henkilötietojen käsittelijän tulee myös ryhtyä tarpeellisiin jatkotoimenpiteisiin, joilla henkilötietojen tietoturvaloukkauksen haittavaikutuksia voidaan lieventää tai tulevia loukkauksia estää.

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi

Mikäli henkilötietojen käsittelijä tulee tietoiseksi siitä, että suunniteltu käsittely aiheuttaisi korkean riskin luonnollisen henkilön oikeuksien ja vapauksien kannalta, tulee sen ilmoittaa tästä rekisterinpitäjälle ja avustaa tätä tarvittaessa tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin toteuttamisessa.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Ottaen huomioon käsittelytoimen luonteen, henkilötietojen käsittelijän tulee kohtuudella ja ilman aiheetonta viivästystä auttaa rekisterinpitäjää asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat tietosuoja-asetuksessa säädettyjen rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä. Tällaisia oikeuksia voivat olla muun muassa, sellaisina kuin ne on tietosuoja-asetuksessa määritelty, rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoon, oikeus saada tieto korjatuksi, oikeus kieltää käsittely, oikeus tietojen poistamiseen (ns. “oikeus tulla unohdetuksi”), oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja oikeus saada tiedot siirretyksi järjestelmästä toiseen. Mikäli tällaisia vaatimuksia esitetään suoraan henkilötietojen käsittelijälle, sen tulee viipymättä ilmoittaa niistä rekisterinpitäjälle.

Auditoinnit

Henkilötietojen käsittelijän tulee saattaa rekisterinpitäjän saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen tietosuoja-asetuksessa säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten, ja henkilötietojen käsittelijä sallii ja kohtuudella avustaa rekisterinpitäjän tai muun rekisterinpitäjän valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit, kuten tarkastukset henkilötietojen käsittelijän tiloihin, järjestelmiin, prosesseihin ja dokumentaatioon, sekä osallistuu itse niihin, mikäli rekisterinpitäjä katsoo tarpeelliseksi sellaisen toteuttamisen. Auditoinnit tulee suorittaa normaalin työajan puitteissa siten, että niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa henkilötietojen käsittelijän liiketoiminnalle. Kumpikin osapuoli vastaa omista auditoinnin suorittamiseen liittyvistä kustannuksistaan. Rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa henkilötietojen käsittelijälle vähintään 45 päivää etukäteen auditoinnin toteuttamisesta.

Asiakkaan avustamisvelvollisuus

Sopimuksen voimassaoloaikana asiakas voi kirjallisesti pyytää, että Planeetta Internet avustaa häntä tietosuojalainsäädännön rekisterinpitäjää koskevien velvoitteiden täyttämisessä. Tämä edellyttää, että kyseiset velvoitteet liittyvät asiakkaan Planeetta Internetiltä hankittuihin palveluihin ja kyseiset velvoitteet ovat sellaisia, joiden osalta Planeetta Internetillä on velvollisuus avustaa rekisterinpitäjää. Tämä koskee erityisesti avustamista tietosuojaloukkaustilaanteissa, rekisteröidyn oikeuksien täyttämisessä sekä tietosuojavaikutusten arviointien toteuttamisessa. Planeetan avustaessa asiakasta kaikista kustannuksista vastaa asiakas. Ellei muusta ole sovittu, on Planeetta Internet oikeutettu laskuttamaan avustamiseen käyttämänsä työaika aikaperusteisella veloituksella kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas toimii rekisterinpitäjänä suhteessa näiden tietosuojaehtojen perusteella käsiteltäviin henkilötietoihin ja asiakas vastaa siitä, että se täyttää kaikki ne velvollisuudet, joita lainsäädäntö edellyttää rekisterinpitäjältä (mm. rekisteröityjen informoiminen, tietosuojaselosteiden laatiminen ja saatavilla pitäminen, riittävien ja lainmukaisten käsittelyperusteiden varmistaminen, mukaan lukien suostumusten hankkiminen, mikäli käsittely suostumusta edellyttää). Asiakas vastaa myös siitä, että tämän Planeetta Internetille antamat käsittelyohjeet ovat lainmukaisia.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Planeetta Internetille kaikista sellaisista seikoista (mukaan lukien erityiset riskit tai henkilötietoryhmät), jotka saattavat edellyttää ylimääräisten teknillisten tai organisatoristen suojaustoimenpiteiden määrittelemisestä ja sopimista.

Asiakas yksin määrittelee ja vastaa palveluihin tallennetuista tiedoista (mukaan lukien henkilötiedoista) ja siitä, että tällä on oikeus käsitellä ja tallentaa palveluun henkilötietoja ja luovuttaa niitä Planeetta Internetille.. Asiakas määrittelee sekä vastaa myös siitä, mitä henkilötietoja palveluun tallennettaan, mihin tarkoitukseen ja miten niitä käytetään, vaihdetaan tai käsitellään, kenelle tietoja luovutetaan sekä miten tiedon laadusta, ajantasaisuudesta ja poistamisesta tai anonymisoinnista huolehditaan.

Asiakas vastaa itse suorittamastaan henkilötietojen käsittelystä ja palvelun käytöstä. Asiakas on vastuussa myös henkilötietojen käsittelyn eheydestä, turvallisuudesta, ylläpidosta ja asianmukaisesta suojaamisesta sekä sen varmistamisesta, että Asiakas noudattaa kaikkia sovellettavia tietosuoja-, tietoturva- ja turvallisuuslakeja sekä määräyksiä.

Muut ehdot

Planeetta Internet ei ole vastuussa rekisterinpitäjälle mistään sopimusrikkomusten aiheuttamista välillisistä, epäsuorista vahingoista tai kolmansien esittämistä vaatimuksista. Näihin ehtoihin sovelletaan Planeetta Internetin yleisiin palveluehtoihin sisältyviä Planeetta Internetin enimmäisvastuun rajausta koskevia ehtoja.

Liitteen voimaantulo ja sopimuksen päättymisen vaikutukset

Tämä liite tulee voimaan osapuolten välisen hosting-palvelusopimuksen voimaantulon yhteydessä ja pysyy voimassa kyseisen sopimuksen voimassaoloa koskevien ehtojen mukaisesti.

Kohtuullisen ajan kuluttua sopimuksen päätyttyä henkilötietojen käsittelijä joko poistaa tai palauttaa kaikki henkilötiedot rekisterinpitäjälle ja poistaa olemassa olevat jäljennökset sekä poistaa tunnuksensa rekisterinpitäjän tietojärjestelmiin, paitsi jos unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä vaaditaan säilyttämään henkilötiedot. Siinä tapauksessa henkilötietojen käsittelijällä on oikeus säilyttää henkilötiedot lain vaatimusten mukaisesti, jatkamatta muutoin henkilötietojen käsittelyä ja noudattaen edelleen tässä liitteessä kuvattuja salassapitovelvoitteita. Koska henkilötietojen käsittelijä viime kädessä poistaa hallussaan olevat rekisterinpitäjän henkilötiedot sopimuksen päätyttyä, tulee rekisterinpitäjän ennen sopimuksen päättymistä varmistaa, että sillä on tarvittavat kopiot tai varmuuskopiot näistä tiedoista, mikäli se niitä edelleen tarvitsee sopimuksen päättymisen jälkeen.

KÄSITTELYÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

Käsittelyn luonne: Henkilötietojen käsittely koskee Planeetta internetin tarjoamien palveluiden, kuten verkkosivustojen hosting-palvelun, tarjoamista ja toimittamista asiakkaalle. Planeetta Internet kerää, tallentaa ja käsittelee rekisterinpitäjänä toimivien asiakkaiden henkilötietoja sopimuksen, näiden ehtojen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Koska asiakas yksinomaan päättää mitä henkilötietoja Planeetta Internetin palveluun tallennetaan eikä Planeetta Internet lähtökohtaisesti millään tavoin verifioi tai tarkista näitä tietoja (eikä sillä ole tähän velvollisuutta), voi asiakas tallentaa palveluun mitä tahansa tarpeelliseksi katsomiaan tietoja. Tyypillisesti kuitenkin Planeetta Internetin käsittelemät asiakkaan henkilötiedot saattavat koskea seuraavia henkilötietoryhmiä: nimi, sähköpostiosoite, markkinoinnin suostumukset ja kiellot, tilatut uutiskirjeet, verkkokaupan tilaushistoria ja muu verkkosivuston käyttöön liittyvä data. Tyypillisesti henkilötiedot koskevat seuraavia rekisteröityjen ryhmiä: asiakkaan omat asiakkaat (potentiaaliset ja nykyiset), asiakkaan verkkopalvelujen käyttäjät sekä asiakkaan uutiskirjeiden tilaajat.

ALIHANKKIJAT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYLLE

Palveluiden päivittäiseen tuottamiseen ei pääsääntöisesti käytetä alihankkijoita. Mikäli alihankkijoita käytetään sovitaan asiasta asiakkaan kanssa erillisellä sopimuksella.

Planeetta Internet Oy Palveluita koskevat erityiset sopimusehdot 2010

1 Sopimusehtojen voimaantulo

Nämä Erityiset Sopimusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden Erityisten Sopimusehtojen kanssa samanaikaisesti tulevat voimaan Planeetta Internetin Yleiset Sopimusehdot. Nämä korvaavat kaikki aikaisemmin voimassa olleet yleiset ja erityiset sopimusehdot. Näitä sopimusehtoja sovelletaan 1.7.2010 jälkeen asiakkaiden kanssa solmittaviin sopimuksiin. Vanhojen asiakkaiden jo voimassaoleviin sopimuksiin näitä sopimusehtoja sovelletaan 1.8.2010 lukien.

2 Erityisten sopimusehtojen soveltaminen

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Planeetta Internet Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Planeetta Internet) asiakkaalle tarjoamiin palveluihin.

Ensisijaisesti asiakkaan ja Planeetta Internetin sopimussuhteessa tulevat sovellettavaksi sopimus tai tilausvahvistus ja niiden liitteenä oleva palvelukuvaus, seuraavaksi nämä ko. palvelua koskevat erityisehdot, ja tämän jälkeen yleiset sopimusehdot soveltuvin osin.

PALVELINVUOKRAUS JA HOSTING –PALVELUT SEKÄ PALVELINTILAN VUOKRAUS

3 Palvelinvuokraus ja Hosting-palvelut

3.1 Palvelinvuokrausta ja Hosting-palveluita koskevia ehtokohtia 3-7 sovelletaan myös, kun asiakkaan palveluun kuuluu palvelintilan vuokraus Planeetta Internetin palvelimilla.

3.2 Planeetta Internet toimittaa Asiakkaalle toimivan palvelinjärjestelmän ja/tai palvelinympäristön. Palvelimen tai palvelimien teknisistä määritelmistä, käyttöjärjestelmistä tai palvelinjärjestelmistä sovitaan tarkemmin sopimuksessa, tilausvahvistuksessa sekä näiden liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.

3.3 Asiakkaan kanssa voidaan sopia tietystä järjestelmien ohjelmistojen ylläpitoehdoista ja vasteajoista vikojen korjaamisessa, mikäli näistä ei ole erikseen sovittu tarkemmin sopimuksessa, tilausvahvistuksessa sekä näiden liitteenä olevassa palvelukuvauksessa, noudatetaan palveluiden tukeen ja ylläpidossa alla olevia sopimusmääräyksiä ja yleisiä sopimusehtoja.

Palvelun saatavuus, tuki ja ylläpito

3.4 Planeetta Internet ylläpitää palvelun käyttökunnossa ja antaa asiakastukea näiden ehtojen mukaisesti, ellei asiakkaan kanssa ole muuta sovittu.

3.5 Asiakas saa ylläpitää, muuttaa tai muokata laitteita tai niihin liittyviä ohjelmistoja ilman Planeetta Internetin suostumusta, jolloin asiakas vastaa itse tekemistään muutoksista ja asetuksista.

3.6 Mikäli asiakkaan kanssa on sovittu tietyistä vaste- ja korjausajoista tai ns. full management palvelusta, jossa Planeetta Internet vastaa asiakkaan järjestelmän toimivuudesta, ei asiakas saa muuttaa laitteiston ja käyttöjärjestelmä- palvelinohjelmistojen tai ylläpidon piirin sovittujen muiden ohjelmistojen asetuksia. Planeetta Internet ei vastaa palvelun häiriöttömyydestä, jos asiakas tekee näitä muutoksia.

3.7 Jos Planeetta Internet ei saa korjattua tai uudelleentoimitettua tai korvattua palvelua kohtuullisessa ajassa, Planeetta Internet palauttaa asiakkaalle palvelumaksun siltä osin kuin palvelu ei ollut asiakkaan saatavilla johtuen Planeetta Internetistä. Planeetta Internet päättää korjaamisen, uudelleentoimittamisen tai korvaamisen tavan, mutta se saattaa edellyttää toimenpiteitä myös asiakkaalta.

3.8 Vika katsotaan hyväksytysti korjatuksi, kun palvelu osapuolten yhteisessä testissä toimii tai kun asiakas toteaa sen toimivan, kuitenkin viimeistään viiden (5) työpäivän kuluttua siitä, kun Planeetta Internet ilmoitti sen toimivan.

3.9 Planeetta Internetillä ei ole velvollisuutta korjata kolmannen osapuolen tuottamissa ohjelmistoissa olevia virheitä. Planeetta Internetillä ei myöskään ole velvollisuutta korjata sellaisia vikoja ja häiriöitä, jotka johtuvat asiakkaan, muun käyttäjän tai kolmannen osapuolen vastattavasta syystä, kuten palvelun virheellisestä käytöstä, huolimattomuudesta palvelun tai laitteiden käyttöä koskevien ohjeiden noudattamisessa tai palvelun ja sopimuksen piiriin kuulumattomista laitteista, ohjelmistoista, asetuksista, määrityksistä, yhteyksistä.

3.10 Jos asiakkaan ilmoittama vika tai häiriö ei kuulu Planeetta Internetin huollon tai ylläpidon piiriin, Planeetta Internetillä on oikeus veloittaa vian tai häiriön etsimisestä tai paikallistamisesta kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukainen maksu.

3.11 Planeetta Internet ei korvaa asiakkaalle sen tai asiakkaan palkkaaman kolmannen osapuolen kustannuksia vianetsinnässä tai vikojen korvaamisessa. Näissä tapauksissa kumpikin on velvollinen kattamaan omat kulunsa.

4 Versiot, muutokset palveluun

4.1 Palvelu tukee rajoittua määrää käyttöjärjestelmiä ja vaatii tiettyjä apuohjelmistoja mukaan lukien asiakasohjelmistot ja laitteet. Tuetut laitteiden ja ohjelmistojen yhdistelmät saattavat muuttua sopimuksen aikana. Planeetta Internet ylläpitää listaa tuetuista versioista ja vaadituista komponenteista ja informoi näistä asiakasta.

4.2 Planeetta Internetillä ei ole velvollisuutta toimittaa palvelua, jos asiakas käyttää sellaista ohjelmistoa, ohjelmistoversiota, laitetta tai muita asiakkaan hankittavaksi kuuluvia palvelun käyttämisen edellytyksiä, jotka eivät ole soveltuvia palveluun.

4.3 Asiakkaan tulee sallia automaattiset päivitykset. Mikäli palvelun päivitys sitä vaatii, asiakkaan on tehtävä version muutos tai muu ylläpitotoimi yhdessä Planeetta Internetin kanssa. Jos Planeetta Internet tekee sellaisia muutoksia, jotka normaalisti kuuluvat asiakkaan tehtäviksi, Planeetta Internet laskuttaa asiakasta näistä toimista kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaan.

4.4 Planeetta Internet voi muuttaa palvelua, mikäli muutos on tarpeen pakottavan lainsäädännön tai viranomaismääräyksen vuoksi, tai se johtuu laite- tai ohjelmistovalmistajan tuotteiden tai lisenssiehtojen mahdollisista muutoksista.

4.5 Planeetta Internetillä on oikeus muuttaa palveluiden teknistä toteutusta ja toiminnallisuutta siten, että palvelun taso ei kokonaisuutena alennu. Planeetta Internetillä on oikeus lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen, mikäli siihen on perusteltu syy ja jos palvelun kokonaistaso ei olennaisesti heikkene.

4.6 Mikäli asiakkaan valitseman käyttöjärjestelmän tai palvelinohjelmistojen ohjelmistotoimittajan tuki ko. ohjelmalle loppuu, on Planeetta Internet oikeutettu korvaamaan nämä ohjelmistot vastaavilla toisilla ohjelmistoilla.

4.7 Planeetta Internetillä on tällöin (kohdat 4.4.-4.6.) toissijaisesti myös oikeus irtisanoa sopimus lopetettua palvelua tai ominaisuutta koskevin osin ilmoittamalla tästä asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen. Planeetta Internet ei vastaa asiakkaan laitteistojen, ohjelmistojen tai muun toimintaympäristön mahdollisista muutoksista tai muutoksiin liittyvistä kustannuksista tällaisissa tapauksissa.

4.8 Mikäli palveluympäristön muutos edellyttää asiakkaan tietojen siirtämistä uuteen ohjelmisto- tai laiteympäristöön, Planeetta Internet ilmoittaa asiakkaalle muutoksesta kaksi (2) kuukautta etukäteen. 4.9 Muutoin Planeetta Internet ilmoittaa muutoksista hyvissä ajoin, jos muutos vaikuttaa palveluun ja kun ilmoittaminen on kohtuudella mahdollista.

5 Pääkäyttäjätunnukset

5.1 Asiakkaalle toimitetaan tilauksen toimituksen yhteydessä Palvelimien ja palvelinohjelmistojen pääkäyttäjätunnukset. Asiakas vastaa pääkäyttäjätunnuksien käytöstä vastaavasti kuin käyttäjätunnuksien ja salasanojen käytöstä (Yleiset sopimusehdot kohta 15)

5.2 Planeetta Internet pitää pääkäyttäjätunnukset itsellään, jos Planeetta Internet on luvannut asiakkaalle sopimuksessa tai tilausvahvistuksessa tietyn palvelun häiriöttömyystason tai ns. full management –palvelun.

5.3 Mikäli asiakas pyytää edellä (5.2.) mainitussa tapauksessa käyttöön palvelimien ja palvelinohjelmistojen pääkäyttäjätunnukset ja muuttaa palvelimien, käyttöjärjestelmän tai palvelinohjelmiston kokoonpanomäärityksiä, asetuksia tai muita määrityksiä, ei Planeetta Internet enää voi vastata palvelun häiriöttömästä toimivuudesta ja palvelulle erikseen sopimuksessa, tilausvahvistuksessa tai palvelukuvauksessa luvatuista vaste- ja korjausajoista.

6 Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot, häiriöt Planeetta Internetin tai yleisen televerkon toimintaan

6.1 Asiakas vastaa niiden laitteiden, teleyhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta, jotka eivät sisälly palvelukuvauksen tai sopimuksen mukaiseen palveluun.

6.2 Planeetta Internet ei vastaa asiakkaan laitteiden tai ohjelmien toimivuudesta, suojauksista tai yhteensopivuudesta palveluun.

6.3 Asiakas vastaa myös siitä, että nämä laitteet tai ohjelmistot ovat hyväksyttyjä, eivätkä haittaa tai häiritse Planeetta Internetin toimintaa tai televerkon liikennettä. Häiriöitä mahdollisesti tuottavat laitteet tai ohjelmistot on välittömästi irrotettava palvelusta.

Open Source –ohjelmistot

6.4 Asiakkaan tulee olla erityisen huolellinen käyttäessään avoimen lähdekoodin (Open Source) ohjelmistoja ja varmistua niiden päivityksistä. Asiakas vastaa Planeetta Internetin palvelimille asentamistaan ohjelmista ja vastaa niiden aiheuttamista tietoturvariskeistä ja mahdollisista haittaohjelmista.

6.5 Planeetta Internetillä on oikeus poistaa tai estää tällaisten haittaa tai tietoturvariskejä aiheuttavien ohjelmien käyttö palvelimillaan.

6.6 Jos asiakas käyttää Planeetta Internetin palveluissa tai verkossa viallisia tai häiriöitä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja, asiakas on velvollinen korvaamaan vikojen etsimisestä, niiden rajoittamisen sekä kolmannelle mahdollisesti aiheutuneen vahingon.

7 Asiakkaan tarvitsemien lisenssien ja käyttöoikeuksien hankkiminen ja ylläpito

7.1 Planeetta Internet vastaa siitä, että sen palvelukuvauksen mukaiseen palveluun kuuluvien käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen ylläpitoon ja asiakkaalle tarvittavat lisenssit ja käyttöoikeudet ovat asianmukaiset ja niiden lisenssimaksut on maksettu lisenssinhaltijalle.

7.2 Asiakkaan tulee ilmoittaa Planeetta Internetille ohjelmistojen käyttäjien määrä ja/tai siitä kuinka monelta työasemalta Planeetta Internetin asiakkaalle tarjoamia ohjelmistoja käytetään sekä näiden määrien muutoksista niissä tapauksissa, joissa lisenssimaksut maksetaan käyttäjien määrän tai käytössä olevien työasemien mukaan.

7.3 Asiakas vastaa siitä, että sen Planeetta Internetin palvelimilla ja muissa palveluissa asiakkaan itse tilaamien tai asentamien käyttöjärjestelmien ja palvelinohjelmistojen ja muiden asiakkaan käyttämien ohjelmistojen käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat lisenssit ja käyttöoikeudet ovat asianmukaiset ja niiden lisenssimaksut on maksettu lisenssinhaltijalle.

7.4 Jos viranomainen, lisenssien haltija tai näiden etuja valvoja kolmas osapuoli osoittaa, että asiakkaan Planeetta Internetin palvelimilla tai palveluissa käyttämät ohjelmistot ja niiden käyttöoikeudet eivät ole asianmukaiset tai niiden lisenssimaksut ovat maksamatta, Planeetta Internetillä on asiakasta kuultuaan oikeus poistaa tai estää luvattomien tai lisensioimattomien ohjelmistojen käyttö palvelimillaan ja palveluissaan.

7.5 Yllä mainituissa tilanteissa Planeetta Internetillä on oikeus veloittaa asiakkaalta hinnastonsa mukaiset kustannukset selvitystyöstään.

7.6 Koska Planeetta Internet ei valvo asiakkaan käyttämien ohjelmistojen ja käyttöoikeuksien asianmukaisuutta, Planeetta Internet ei vastaa myöskään vastaa asiakkaiden käyttämien ohjelmistojen ja käyttöoikeuksien toimivuudesta taikka lainmukaisuudesta.

8 Tekijänoikeutta loukkaava tai laiton aineisto

8.1 Planeetta Internet ei valvo sen hallinnassa olevassa viestintäverkossa välitettävää aineistoa, eikä voi puuttua aineiston sisältöön, eikä myöskään voi estää pääsyä verkkosivuilla olevaan aineistoon, ellei siitä ole lainsäädännössä erikseen määrätty.

8.2 Sananvapauslakiin ja lakiin tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoamisesta sisältyy poikkeussäännökset, jotka koskevat verkkosivuilla olevaa aineistoa. Hosting-palvelua tarjoavalla teleyrityksellä on tuomioistuimen määräyksen perusteella velvollisuus keskeyttää julkaistun verkkoviestin jakelu, jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi.

8.3 Laissa tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoamisesta erikseen säädetyissä tilanteissa, jotka eivät edellytä tuomioistuimen päätöstä ja jotka koskevat tekijänoikeudella suojattua aineistoa ja tiettyjä vakavia rikoksia. Hosting –palvelua tarjoava teleyritys voi oma-aloitteisesti estää pääsyn omalla palvelimellaan olevaan aineistoon seuraavissa tapauksissa:

a) teleyritys saa lain edellytykset täyttävän ilmoituksen siitä, että aineisto loukkaa tekijänoikeutta, tai

b) se saa tosiasiallisesti tietoonsa, että tallennettu aineisto on ilmeisesti rikoslain 11 luvun 8 §:n tai 17 luvun 18 §:n vastaista (liittyvät lapsipornoon, väkivaltaan ja rasismiin).

8.4 Jos Planeetta Internet jälkimmäisellä perusteella poistaa aineiston omalta palvelimeltaan, sen tulee viipymättä ilmoittaa asiasta sisällön tuottajalle, jolla on oikeus viedä asia tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Vertaisverkkoliikenne

8.5 Tekijänoikeuslain mukaan tuomioistuin voi tekijänoikeuden haltijan tai tämän edustajan hakemuksesta määrätä Teleyrityksen (Planeetta Internetin) keskeyttämään tekijänoikeutta loukkaavaksi väitetyn aineiston saattamisen yleisön saataviin sakon uhalla.

Lapsipornoaineiston suodattaminen

8.6 Planeetta Internetillä on oikeus estää pääsy poliisiviranomaisten ilmoittamille verkkosivuille, joissa viranomaisen tietojen mukaan on lapsipornoaineistoa. Tämä saattaa estää pääsyn myös sivuille, joissa ei ole lapsipornoaineistoa. Suodatusta koskeviin tiedusteluihin vastaa ensisijaisesti poliisiviranomainen.

LAAJAKAISTA JA YHTEYSTUOTTEET

9 Planeetta Internet Laajakaista-palvelu

9.1 Planeetta Internet Laajakaista-palvelu on yritykselle tai yhteisölle tarkoitettu, kiinteähintainen laajakaistayhteys. Palvelu sisältää kulloinkin valitulla tekniikalla toteutettavan yhteyden asiakkaalta Planeetta Internetin IP –palveluverkkoon sekä yhteyden Planeetta Internetin IP -palveluverkosta internetiin. sekä erilaisia sisältöpalveluita.

9.2 Laajakaistapalveluiden sisältö sekä tekniset ominaisuudet ja määritelmät määritellään erikseen tarkemmin sopimuksessa, tilausvahvistuksessa tai palvelukuvauksessa.

9.3 Planeetta Internetillä on oikeus valita yhteyden tekninen toteuttamistapa sekä muuttaa yhteyden toteuttamistapaa, jos siitä ei aiheudu asiakkaalle palvelutason laskua.

10 Modeemit, päätelaitteet ja muut asiakkaan käyttöön annettavat laitteet

10.1 Planeetta Internet Laajakaista palvelun modeemit ja muut asiakkaalle toimitettavat päätelaiteet kuuluvat oleellisena osana palveluun.

10.2 Asiakkaan on käytettävä ja säilytettävä laitteita huolellisesti. Asiakkaan on korvattava Planeetta Internetille välittömät vahingot jos Planeetta Internetin omistama laite vikaantuu asiakkaan huolimattoman käytön seurauksena, varastetaan tai katoaa.

10.3 Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa laitetta kolmannen osapuolen käyttöön tai siirtää laitetta toiseen asennusosoitteeseen ilman Planeetta Internetin suostumusta.

Päätelaitteiden asennukset ja määritykset

10.4 Laitteen asennuksesta Planeetta Internetin palveluihin ja verkkoon vastaa Planeetta Internet, joka vastaa myös laiteasetuksista ja määrityksistä.

10.5 Mikäli asiakas asentaa päätelaitteen itse tai hankkii asennuksen muulta toimittajalta, Planeetta Internet voi asiakkaan pyynnöstä suorittaa asennuksen testaamisen kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaista maksua vastaan

10.6 Asiakas saa muuttaa päätelaitteen ohjelmistoja ja asetuksia ilman Planeetta Internetin suostumusta, jolloin asiakas vastaa itse tekemistään muutoksista ja asetuksista.

10.7 Planeetta Internetillä on oikeus automaattisesti päivittää laitteen ohjelmistoa ja muuttaa asetuksia. Planeetta Internet voi vaihtaa laitteen vian todettuaan samanlaiseen tai samankaltaiseen laitteeseen.

10.8 Asiakas vastaa Planeetta Internet Laajakaistapalvelun vikaan liittyvän huoltokäynnin kustannuksista, mikäli Planeetta Internet havaitsee vian johtuvan päätelaitteesta, joka ei ole Planeetta Internetin toimittama taikka asennuksesta tai muutoksista, jotka ovat muun kuin Planeetta Internetin asentajan suorittama.

11 Laajakaista ja yhteystuotteisiin sovelletaan lisäksi seuraavaa

11.1 Asiakas vastaa siitä, että Palvelun käyttöön tarvitseman liittymään käytettävissä on kiinteistön sisäverkko-osuus, jonka tulee olla kulloinkin voimassa olevien teknisten määräysten mukainen ja asianmukaisesti dokumentoitu.

11.2 Asiakas vastaa liittymän tarvitsemasta sähkönsaannista.

11.3 Jos liittymän rakentamisesta tai siirtämisestä toiseen osoitteeseen aiheutuu erityisiä kustannuksia, on asiakas velvollinen korvaamaan ne.

11.4 Planeetta Internetillä on oikeus kieltäytyä palvelun toimittamisesta, mikäli asiakkaan kiinteistön tai kiinteistö- tai asuntoosakeyhtiön tai yrityksen sisäverkko ovat puutteelliset tai mikäli toimitus ei esimerkiksi toisen teleyrityksen tietoliikenneverkon puuttuvan kapasiteetin vuoksi ole mahdollista.

12 Yhteysnopeus

12.1 Planeetta Internetin ilmoittama nopeus eri laajakaistapalveluille on aina nimellisnopeus (teoreettinen maksiminopeus optimaalisessa tilanteessa).

12.2 Tietoliikenneverkon yhtäaikaisten käyttäjien lukumäärästä tms. johtuvista syistä saattaa verkon nopeus laskea ilmoitetusta maksimaalisesta nimellisnopeudesta.

12.3 Planeetta Internet pyrkii pitämään laajakaistapalvelun asiakkaalle tarjottavan tietoliikennekapasiteetin riittävänä.

PLANEETTA INTERNET KOTISIVUPALVELUIDEN ERITYISET SOPIMUSEHDOT

13 Planeetta Internet Kotisivut -palvelu

13.1 Planeetta Internet Kotisivut palvelulla tarkoitetaan Planeetta Internetin palveluna tuottamaa palvelukokonaisuutta, johon kuuluu Planeetta Internetin asiakkaalle toimittama kotisivujen tekemiseen ja julkaisemiseen tarkoitetun ohjelman (Kotisivut –ohjelmisto) käyttöoikeuden ja muita palveluita, jotka on määritelty erikseen palvelukuvauksessa.

13.2 Planeetta Kotisivut palvelu toteutetaan Planeetta Internetin tarjoamalla palvelualustalla ja Planeetta Internetin palvelimilla. Planeetta Internet ei voi taata palvelun toimivuutta muilla palvelualustoilla.

14 Planeetta Internet Kotisivut ohjelman käyttöoikeus

14.1 Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Kotisivut – ohjelmistoon, graafiseen ulkoasuun ja muihin Planeetta Internetin toteuttamiin toiminnallisiin ratkaisuihin kuuluvat Planeetta Internetille. Immateriaalioikeuksiin sovelletaan muutoin Yleisten Sopimusehtojen kohtaa 18.

14.2 Asiakkaalle ei toimiteta ohjelman lähdekoodia

14.3 Asiakas saa käyttöoikeuden sopimuksen Kotisivut – ohjelmiston tekohetkellä olevaan ohjelmaversioon tai vastaavaan ohjelmaan ja niihin tulevien uudistusten tai korvaavien ohjelmaversioiden käyttöoikeuden käyttöönottomaksua ja käyttöoikeus- ja ylläpitomaksua vastaan. Käyttöoikeuden ehdot määritellään alla kohdissa 14.4-14.7.

14.4 Asiakas saa Kotisivut -ohjelmistoon omaa sisäistä toimintaansa koskevan yrityskohtaisen käyttöoikeuden, jota asiakas ei saa siirtää tai muuten luovuttaa kolmannelle ilman Planeetta Internetin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

14.5 Asiakas saa käyttää Kotisivut -ohjelmistoa yksien kotisivujen laatimiseen ja ylläpitämiseen. Kotisivuja ei saa monistaa muihin tarkoituksiin.

14.6 Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Kotisivut -ohjelmistoa tarjotakseen ko. ohjelmiston käyttämistä koskevia toimintoja tai käyttöpalveluita kolmansille ilman Planeetta Internetin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

14.7 Sopimuksen mukaisen ylläpidon tai sopimuksen muutoin päättyessä päättyy myös asiakkaan käyttöoikeus Kotisivut – ohjelmistolle, ellei kirjallisesti muuta sovita.

15 Planeetta Internetin asiakkaalle tekemät kotisivut

15.1 Planeetta Internet voi toimittaa asiakkaalle asiakaskohtaisesti räätälöidyt kotisivut palvelukuvauksessa määritellyn mukaisesti.

15.2 Kotisivujen ja asiakkaan julkaisujärjestelmien ylläpidosta sovitaan erikseen ja asiakkaan toimittaman aineiston muokkaamisesta veloitetaan erikseen.

15.3 Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Kotisivut – ohjelmistoon, graafiseen ulkoasuun ja muihin Planeetta Internetin toteuttamiin toiminnallisiin ratkaisuihin kuuluvat Planeetta Internetille. Immateriaalioikeuksiin sovelletaan muutoin Yleisten Sopimusehtojen kohtaa 19.

15.4 Asiakkaalle ei toimiteta ohjelman lähdekoodia

15.5 Asiakas saa käyttöoikeuden toimitettuihin kotisivuihin sekä muihin projektin perusteella syntyviin asiakirjoihin ja tuloksiin sekä niihin tehtyihin muutoksiin käyttöoikeuden käyttöönottomaksua ja käyttöoikeus- ja ylläpitomaksua vastaan. Käyttöoikeuden ehdot määritellään alla kohdissa 15.6-15.9.

15.6 Asiakkaalla on oikeus käyttää kotisivuja ja projektin tuloksena syntyviä asiakirjoja ja muita tuloksia omassa sisäisessä toiminnassaan.

15.7 Mikäli asiakas tekee itse tai teettää kolmannella osapuolella muutoksia Planeetta Internetin toimittamiin kotisivuihin, joita Planeetta Internet ei ole kirjallisesti hyväksynyt, ei Planeetta Internet vastaa enää kotisivujen toimivuudesta.

15.8 Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tai monistaa kotisivuja tai projektin tuloksena syntyviä asiakirjoja ja muita tuloksia kolmannelle eikä muutenkaan siirtää käyttöoikeutta tai muutoin

15.9 Tällä sopimuksella ei ole vaikutusta oikeuksiin, jotka liittyvät niihin aineistoihin, jotka sopijapuolet luovuttavat toisilleen asiakaskohtaisten kotisivujen tekemistä varten.

15.10 Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan vastuulla olevat tehtävät tehdään sopimuksen mukaisesti ja huolellisesti. Asiakkaan tulee antaa Planeetta Internetille riittävät ja oikeat tiedot projektiin kuuluvien töiden tekemistä varten sovitun mukaisesti.

15.11 Asiakas vastaa Planeetta Internetille antamistaan tiedoista ja ohjeista sekä sopimuksen mukaisesti tehtyjen asiakaskohtaisten kotisivujen soveltuvuudesta asiakkaan käyttötarkoitukseen.

16 Asiakkaan tilaamien kotisivujen hyväksyminen

16.1 Sopijapuolet voivat erikseen sopia osatoimitusten hyväksymisistä. Jollei muuta ole sovittu, noudatetaan myös osatoimitusten testauksen ja hyväksymisen osalta kohtien 16.2-16.7 mukaista menettelyä.

16.2 Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu toimittajan tekemistä testeistä, toimittaja tekee kotisivuille käytäntönsä mukaisesti testit.

16.3 Asiakas tekee kotisivujen hyväksymistestin sopimuksen mukaisessa käyttöympäristössä.

16.4 Asiakkaan tulee ilmoitta kotisivujen hyväksymisestä seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun Planeetta Internet on luovuttanut kotisivut asiakkaalle hyväksymistestin tekemistä varten. Asiakkaan on viivytyksettä ilmoitettava toimittajalle kirjallisesti toimituksessa havaitut virheet riittävän yksilöidysti.

16.5 Sellaiset virheet, jotka eivät olennaisesti haittaa kotisivujen käyttämistä, eivät ole esteenä kotisivujen toimituksen hyväksymiselle, mutta Planeetta Internet on velvollinen ilman aiheetonta viivytystä korjaamaan ne.

16.6 Kotisivujen toimitus katsotaan hyväksytyksi,

a) kun Planeetta Internet on korjannut asiakkaan hyväksymistestin aikana kirjallisesti raportoimat hyväksymisen estävät virheet ja puutteet tai

b) jos asiakas ei tee kirjallista huomautusta hyväksymisen estävästä virheestä tai puutteesta seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun Planeetta Internet on luovuttanut kotisivut asiakkaalle hyväksymistestin tekemistä varten, taikka

c) jos asiakas ottaa kotisivut tuotantokäyttöön.

16.7 Toimitus katsotaan kokonaisuudessaan hyväksytyksi, kun kotisivut ja toimitukseen sisältyvän dokumentaation toimitus on hyväksytty sekä kun muut toimitukseen sisältyvät tehtävät on sopimuksen mukaisesti tehty.

PLANEETTA VERKKOKAUPPA OHJELMISTON ERITYISET SOPIMUSEHDOT

17 Planeetta Internet Verkkokauppa -palvelut

17.1 Planeetta Internet Verkkokauppapalvelulla tarkoitetaan Planeetta Internetin asiakkailleen palveluna tuottamaa palvelukokonaisuutta, johon kuuluu

17.1.1 määritelty tila tai tallennuskapasiteetti Planeetta Internetin palvelimilla, jolloin sovelletaan näiden ehtojen kohtia 3-7,

17.1.2 Planeetta Internetin Planeetta Verkkokauppa ohjelmiston käyttöoikeus. ja

17.1.3 muita palveluita, jotka on määritelty erikseen sopimuksessa, tilausvahvistuksessa tai palvelukuvauksessa.

18 Planeetta Verkkokauppa ohjelmisto ja sen ylläpito

18.1 Planeetta Internet toimittaa Asiakkaan käyttöön Planeetta Verkkokauppa ohjelmiston tai vastaavan ohjelmiston, jota Asiakas voi hyödyntää kaupallisessa toiminnassaan.

18.2 Planeetta Internet voi muuttaa Planeetta Verkkokauppa ohjelmistoa ja sen toiminnallisia ominaisuuksia. Ohjelmistoa päivitetään säännöllisesti uusilla ohjelmistoversioilla ja toiminnollisilla parannuksilla.

18.3 Planeetta Internet ei ole velvollinen toteuttamaan asiakkaan antamia työmääräyksiä koskien Verkkokauppa ohjelmistoa tai asiakkaan verkkokaupan sisältöä tai toiminnallisuutta, pois lukien ohjelmiston selkeät toimintavirheet

18.4 Planeetta Verkkokauppa ohjelmisto on suunniteltu toimimaan Planeetta Internetin tarjoamalla palvelualustalla ja Planeetta Internetin palvelimilla. Planeetta Internet ei voi taata palvelun toimivuutta muilla palvelualustoilla tai muissa käyttöympäristössä.

18.5 Johtuen alan kehityksestä Verkkokauppa ohjelmiston käytettävyys eri käyttöjärjestelmissä saattaa muuttua, johtuen mm. käyttöjärjestelmien ja ohjelmien päivityksistä ja muutoksista. Planeetta Internet varaa oikeuden muuttaa ohjelmiston teknistä toteutusta ja ominaisuuksia näiden muutosten vuoksi

18.6 Asiakkaalle ilmoitetaan ohjelmistoon tulevista päivityksistä ja toiminnallisista muutoksista hyvissä ajoin ennen muutosten voimaan tulemista sähköpostitse ja Planeetta Internetin asiakaspalvelusivustolla.

19 Planeetta Verkkokauppa ohjelmiston käyttöoikeudet

19.1 Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Planeetta Verkkokauppa ohjelmistoon, graafiseen ulkoasuun ja muihin toteuttamiinsa toiminnallisiin ratkaisuihin kuuluvat Planeetta Internetille. Immateriaalioikeuksiin sovelletaan muutoin Yleisten Sopimusehtojen kohtaa 18.

19.2 Asiakkaalle ei toimiteta ohjelman lähdekoodia.

19.3 Asiakas saa käyttöoikeuden sopimuksen tekohetkellä olevaan Planeetta Verkkokauppa ohjelmaversioon tai vastaavaan ohjelmistoon ja niihin tulevien uudistusten tai korvaavien ohjelmaversioiden käyttöoikeuden käyttöönottomaksua ja käyttöoikeus- ja ylläpitomaksua vastaan. Käyttöoikeuden ehdot määritellään alla kohdissa 19.4 – 19.7.

19.4 Asiakas saa Planeetta Verkkokauppa ohjelmistoon omaa sisäistä toimintaansa koskevan yrityskohtaisen käyttöoikeuden, jota asiakas ei saa siirtää tai muuten luovuttaa kolmannelle ilman Planeetta Internetin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

19.5 Asiakas saa käyttää Planeetta Verkkokauppa ohjelmaa yhden verkkokaupan toteuttamiseen ja ylläpitämiseen Suomessa. Verkkokauppaa ei saa monistaa muihin tarkoituksiin.

19.6 Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Planeetta Verkkokauppa ohjelmistoa tarjotakseen ko. ohjelmiston käyttämistä koskevia toimintoja tai käyttöpalveluita kolmansille ilman Planeetta Internetin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

19.7 Sopimuksen mukaisen ohjelmiston ylläpidon tai sopimuksen muutoin päättyessä päättyy myös asiakkaan käyttöoikeus Planeetta Internetin toimittamalle Planeetta Verkkokauppa ohjelmistolle, ellei kirjallisesti muuta sovita.

20 Asiakkaan tehtävät ja vastuut

20.1 Asiakas vastaa Planeetta Verkkokauppa ohjelmiston käyttöönotosta sekä ohjelmiston avulla toteuttamansa verkkokaupan toiminnasta sekä haluamistaan muutoksista Verkkokaupan graafiseen ulkoasuun ja toiminnallisuuteen ja muihin ominaisuuksiin

20.2 Asiakas vastaa myös Planeetta Verkkokauppa ohjelmistolla toteuttamansa verkkokauppapalvelun integroinnista omiin tietojärjestelmiinsä ja käyttämiinsä kaupan taustajärjestelmiin (m. kassa- tai myymäläjärjestelmät, varasto-ohjelmat yms.) sekä näistä aiheutuneista kuluista.

20.3 Asiakas vastaa itse tarvitsemiensa verkkopankkisopimusten ja muiden verkkomaksutapojen tarvitsemien sopimusten tekemisestä kolmansien osapuolten kanssa sekä valitsemiensa verkkomaksutapojen vaatimista muutoksista toteuttamaansa verkkokauppapalveluun ja Planeetta Verkkokauppa ohjelmistoon.